Analiza de risc la securitate fizică
pentru instituții publice și firme private

ȘTIAȚI CĂ….

Evaluarea de risc la securitate fizică este, potrivit legislației în vigoare, un document obligatoriu pentru toate societățile comerciale, indiferent de natura capitalului social, care dețin bunuri sau valori cu orice titlu și sunt obligate să asigure protecția acestora?

Este vorba despre un standard impus de Uniunea Europeana prin care fiecare societate comerciala are obligatia sa-si identifice amenintarile care pot pune in pericol viata sau integritatea persoanelor sau a valorilor detinute si de a stabili masurile necesare.

Analiza de risc la securitate fizică

Cine are nevoie de analiza de risc la securitate fizică?

Analiza de risc la securitate fizică Conform Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, toate firmele au obligația să-și facă analiza de risc în vederea identificarii și tratării vulnerabilitatilor de securitate fizică.

 • societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, indiferent de natura capitalului social (societăți în nume colectiv, societăți în comandită simplă, societăți pe acţiuni, societăți în comandită pe acţiuni şi societăți cu răspundere limitată);
 • ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale;
 • regiile autonome;
 • companiile şi societăţile naţionale;
 • institutele naţionale de cercetare-dezvoltare;
 • alte organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice titlu, indiferent de natura capitalului social, forma de organizare ori asociere, modul de deţinere a bunurilor ori a valorilor, conform completării aduse prin art. 2 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor)

Ce presupune efectuarea unei analize de risc la securitatea fizica?

O analiză de risc la securitatea fizică, cu ajutorul căreia se identifică riscurile, zonele de impact, evenimentele și cauzele riscului și eventualele consecințe ale acestuia, pornește de la identificarea riscului. Mai precis, de la definirea parametrilor interni și externi care pot genera riscuri la securitatea fizică a unității.

După alegerea metodei și a instrumentelor de lucru, este importantă analizarea acestui risc, adică luarea în considerare a tuturor consecințelor pozitive sau negative a cauzelor și surselor de risc. Analiza se face potrivit Instrucțiunilor emise de Ministerul Administrației și Internelor, completate prin art. 2 din HG nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003.

Urmează cea de-a treia etapă, evaluarea riscului, în care se compară nivelul de risc determinat prin analiza cu criteriile de risc elaborate în faza de început.

Ultima etapă este tratarea riscului. Cu alte cuvinte, în acest moment se aleg cele mai potrivite opțiuni de eliminare a riscurilor și se întocmește un Raport de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică.

Mai jos va oferim o lista cu posibilele documente necesare pentru a demara procesul de efectuare a analizei de risc:

 • certificat de înregistrare al societăţii;
 • certificat constatator;
 • acte care să ateste dreptul de folosință a obiectivului (imobilului);
 • extras de carte funciară (cadastru) – trebuie actualizare plan de relevație imobil;
 • schițe, planuri topografice/cadastrale/de situație etc.;
 • autorizații legale;
 • instrucțiuni și proceduri PSI și SU;
 • contractul de prestări servicii încheiat cu prestatorul serviciului de monitorizare (dacă este cazul);
 • contractul de prestări servicii mentenanţă/revizii tehnice a sistemelor tehnice de securitate (dacă este cazul);
 • contractul de prestări servicii transport bunuri şi valori (dacă este cazul);
 • instrucțiuni și proceduri de mediu;
 • instrucțiuni/proceduri de acces;
 • planuri, instucțiuni și proceduri securitate;
 • existența structurilor de securitate și a personalului cu funcții de securitate internă: manager de securitate, manager de securitatea informației;
 • licențe pentru societatea de pază;
 • contract de monitorizare și intervenție;
 • contract de pază;
 • plan pază;
 • contract de monitorizare video;
 • aviz Centru de Monitorizare și Recepție a Alarmelor (CMRA);
 • licență societate instalare sisteme tehnice;
 • proiect tehnic (antiefracție/sistem video etc.);
 • planuri de pregătire/training pe domenii (dovada executării pregătirii/trainingului);
 • registru de riscuri;
 • plan de management al riscului.

Tarif analiza de risc la securitate fizica

Tariful pentru analiza de risc la securitatea fizica este stabilit doar prin negocierea directă între prestator şi beneficiar şi diferă de la un obiectiv la altul, în funcţie de următoarele elemente:

 1. obiectul de activitate al societăţii;
 2. suprafaţa totală şi suprafaţa construită;
 3. numărul de angajaţi;
 4. valoarea aproximativă a bunurilor de protejat;
 5. zona de dispunere a obiectivului;
 6. măsurile de securitate implementate;
 7. numărul punctelor de lucru/obiectivelor.

Amenzi cuprinse între 10.000 şi 20.000 de lei

rmele care nu respectă obli­gaţia de a adopta măsurile de securitate prevăzute de Legea nr. 333/2003, în conformitate cu ana­liza de risc la securitatea fizică, riscă să fie amendate de către poliţişti, jandarmi, precum şi de către primari sau împuterniciţi ai acestora.
„În cazul încălcării prevede­rilor articolului 2 alin (3) din Normele Metodologice 2012, res­pectiv obligaţia de adoptare a măsurilor de securitate prevăzute de Legea nr. 333/2003 în conformitate cu analiza de risc efectuată de unitate, prin structuri de specialitate sau prin experţi abilitaţi, care deţin compentenţe profesionale dobândite pentru ocupaţia de evaluator de risc la securitate fi­zi­că, se aplică sancţiunile prevăzute de articolul 4 alin. 1 lit. d din Hotărârea 301/2012, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei”

Analiza de risc la securitate fizica trebuie să fie revizuită…

 • cel puţin o dată la trei ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni şi externi care generează şi/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unităţii;
 • în cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectivă;
 • în cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, funcţionale sau a obiectului de activitate al unităţii.