Control Intern Managerial

Soluții personalizate pentru eficiență și conformitate

Aveți întrebări?

Sunteți conducătorul unei instituții publice și doriți să creșteți eficiența operațiunilor și conformarea la reglementările în vigoare?

Atunci soluțiile noastre personalizate de control intern managerial sunt exact ceea ce aveți nevoie!

Înțelegem că fiecare instituție publică are nevoi specifice, iar expertiza noastră ne permite să oferim soluții adaptate și personalizate.

În acest fel, putem ajuta instituția dumneavoastră să-ți atingă obiectivele stabilite și să aibă o performanță superioară.

Portofoliu instituții – Implementare SCIM

0
Primării
0
Instituții publice
0
Licee
0
Școli gimnaziale
0
Grădinițe

Proceduri

În scopul implementării standardelor de control intern managerial, comisia de monitorizare trebuie să stabilească procedurile documentate necesare sistemului SCIM. Procedurile reprezintă totalitatea pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru și a regulilor de aplicat în vederea executării procesului de implementare SCIM.

Procedurile operaționale (de lucru) sunt procedurile ce descriu un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fără aplicabilitate la nivelul intregii entități publice.

Procedurile de sistem (generale) descriu procesele/activitățile care se desfășoară la nivelul entității publice aplicabile majorității sau tuturor compartimentelor dintr-o entitate publică.

De ce să alegeți consultanța privind implementarea SCIM oferită de Informedpro?

Pentru ca știm că implementarea SCIM este un proces complex care presupune alegerea riguroasă a obiectivelor și procedurilor, precum și identificarea riscurilor care pot afecta procesul, și ne dorim să vă ajutăm să vă rezervați timpul pentru realizarea cu succes a activitatății dumneavoastră, Infomedpro vă pune la dispoziție o echipă de specialiști cu o vastă experiență și o pregătire riguroasă în domeniu. Soluțiile noastre sunt optimizate și vă oferim o gamă completă de servicii necesare implementării sistemului de control intern managerial:

 • o analiză diagnostic a entității;
 • un plan managerial privind sistemul de control intern;
 • un set complet de proceduri de sistem și operaționale, specifice activității entității dumneavoastră;
 • un diagnostic prvind riscurile ce pot afecta implementarea sistemului de control intern managerial, precum și măsurile care trebuie adoptate pentru diminuarea sau chiar înlăturarea acestora;
 • rapoarte complete privind stadiul implementării standardelor de control intern managerial;
 • servicii de consiliere postimplementare.

Construirea unui Sistem de Control Intern Managerial Eficient

Conform Ordonanței Guvernului nr 119/1999, controlul intern/managerial este “ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entității publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanță cu obiectivele acesteia și cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor publice în mod economic, eficient și eficace”.

Construirea unui sistem de control intern managerial eficient este un proces de durată care necesită eforturi importante din partea întregului personal al entității și, mai ales a responsabilului (conducerea entității).

Proiectarea, implementarea și dezvoltarea continuă a unui SCIM eficient presupune că sistemul să respecte următoarele cerințe obligatorii:

 • să fie adaptat dimensiunii și mediului specific entității;
 • să vizeze toate nivelurile de conducere și toate activitățile realizate în cadrul entității;
 • să aiba la baza aceleași proceduri și documente specifice entităților publice, conforme cu reglementările în vigoare;
 • să ofere o asigurare ca obiectivele vor fi realizate;
 • costurile privind implementarea sistemului de control intern managerial să fie mai mici decât beneficiile pe care acesta le oferă;
 • să aiba la baza ansamblul minimal de reguli de management impuse de standardele de control intern managerial.

Care sunt obiectivele implementării sistemului de control intern managerial?

Organizarea și implementarea sistemului de control intern managerial are în vedere realizarea a trei categorii de obiective, conform OSGG 600/2018, care pot fi grupate astfel:

 • obiective operaționale: obiective legate de scopurile entității publice, cu privire la eficacitatea și eficiența funcționării acesteia, precum și obiective privind protejarea resurselor entității de utilizarea inadecvată sau de pierderi;
 • obiective de raportare: obiective cu privire la fiabilitatea informațiilor externe și interne, respectiv legate de ținerea unei contabilități adecvate, de calitatea informațiilor utilizate în entitatea publică sau difuzate către terți, precum și obiective privind protejarea documentelor împotriva disimulării fraudei și a distorsionării rezultatelor;
 • obiective de conformitate: obiective privind conformitatea cu reglementările legale și politicile interne.

Aplicarea Corectă a Standardelor de Control Intern Managerial

Standardele de control intern managerial reprezintă ansamblul cerințelor de management pe care entitatea publică trebuie să le urmeze, fiind reglementate de Ordinul SGG 600/2018. Scopul standardelor este de a crea un model de control intern managerial uniform care să permită evidențierea rezultatelor entității și a evoluției sale.

Fiecare standard de control are în structura sa:

 • descrierea standardului: sunt prezentate caracteristicile specific domeniului la care se referă standardul, domeniu fixat prin titlul standardului (exemplu: Standardul 9: Proceduri);
 • cerințe generale: prezintă indicații privind direcțiile în care trebuie acționat în vederea respectării standardului;
 • referințe principale: precizează actele normative reprezentative care cuprind reglementări aplicabile standardului.

În implementarea SCIM, standardele sunt grupate pe cinci componente ale controlului intern managerial:

 • mediul de control: Standardul 1-Etică și integritatea; Standardul 2-Atribuții, funcții, sarcini; Standardul 3-Competența, performanța; Standardul 4-Structura organizatorică;
 • performanțe și managementul riscului: Standardul 5-Obiective; Standardul 6-Planificarea; Standardul 7-Monitorizarea performanțelor; Standardul 8-Managementul riscului;
 • activitați de control: Standardul 9-Proceduri; Standardul 10-Supraveghere; Standardul 11-Continuitatea activității;
 • informare și comunicare: Standardul 12-Informarea și comunicarea; Standardul 13-Gestionarea documentelor; Standardul 14-Raportarea contabilă și financiară;
 • evaluare și audit: Standardul 15-Evaluarea sistemului de control intern managerial; Standardul 16-Audit intern.

Insușirea Responsabilităților și atribuțiilor SCIM

Conform prevederilor legale în vigoare (OUG 119/1999 si OSGG 600/2018), responsabilii cu implementarea SCIM sunt:

 • conducătorii entității publice care au obligația de a defini, proiecta, implementa și perfecționa sistemul de control intern managerial. Atribuțiile conducerii sunt: definește structura organizatorică, competențele, responsabilitățile și sarcinile pentru fiecare componentă structurală, și comunică salariaților documentele de formalizare a structurii organizatorice;
 • Membrii Comisiei de implementare SCIM
 • Președintele Comisiei de implementare SCIM;
 • Conducătorii compartimentelor componente ale entității publice.
 • Conform art. 10 OSGG 600/2018 controlul intern managerial și implementarea SCIM “este în responsabilitatea conducătorilor entităților publice, care au obligația proiectării, implementării și dezvoltării continue a acestuia.”
 • Conform art. 3 OSGG 600/2018 “în vederea monitorizării, coordonării și indrumării metodologice a implementării si dezvoltării sistemului de control intern managerial, conducătorul entității publice constituie, prin act de decizie internă, o structură cu atribuții în acest sens, denumită Comisia de monitorizare.” “Comisia de monitorizare este coordonată de catre un președinte, care poate fi conducătorul entității sau o altă persoană de conducere cu autoritate, delegată de acesta și asistata de un secretariat tehnic.”
 • Comisia de monitorizare “coordonează procesul de actualizare a obiectivelor generale și specifice, a activităților procedurale, a procesului de gestionare a riscurilor, a sistemului de monitorizare a performanțelor, a situației procedurilor și a sistemului de monitorizare și de raportare, respectiv către conducătorul entității publice.”
 • Art. 5 OSGG 600: “Procesul de management al riscurilor se află în responsabilitatea președintelui Comisiei de monitorizare”.

Informații utile

Ce este SCIM?

SCIM (Sistemul de Control Intern Managerial) se implementează prin standardele de control intern și include toate structurile organizatorice, metodele și procedurile folosite în atingerea obiectivelor stabilite. SCIM aplică prevederile și normele cuprinse Ordinul SGG 600/2018  pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice (care înlocuiește OSGG 400/2015), și OG 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv.

Activități privind Controlul Intern Managerial

Activitățile de control sunt politicile și procedurile pe care conducerea entității publice le stabilește cu privire la abordarea riscurilor, având ca scop atingerea obiectivelor stabilite în procesul de implementare SCIM.
Activitățile specifice sistemului de control intern managerial fac parte integrantă din procesul orientat spre realizarea obiectivelor stabilite și includ o gamă diversă de politici și proceduri privind:

 • autorizarea și aprobarea;
 • separarea atribuțiilor;
 • accesul la resurse și documente;
 • verificarea;
 • analiza performanței;
 • revizuirea proceselor și activităților;
 • supravegherea.

Documente utilizate în implementarea SCIM

În vederea implementării SCIM sunt stabilite o serie de documente și proceduri ce vor fi utilizate în cadrul procesului, în scopul atingerii obiectivelor:

 • Regulamentul de organizare și funcționare al entității
 • Regulamentul intern al entității
 • Decizii/dispoziții ale conducerii și ale Comisiei de monitorizare
 • Actele normative și reglementările legale în vigoare (OSGG 600/2018)

Legislație

 • OSGG 600/20 aprilie 2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice
 • OG 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv
 • OG 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative cu modificări și completări prin Legea 174/2015
 • HG 21/2017 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Secretariatului General al Guvernului.