Responsabilii cu implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial precum și distribuția principalelor responsabilități, sunt:

Implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial în orice entitate publică implică o serie de procese, activități și acțiuni care necesită asumarea de responsabilități, nominalizarea persoanalului responsabil și nu în ultimul rând stabilirea termenelor de realizare a activităților.

 

Sistemul de Control Intern Managerial este un proces desfăşurat de toţi angajaţii entității publice, este coordonat de conducătorii tuturor compartimentelor şi se află în răspunderea conducătorului entității publice

Conducătorul entităţii publice

Aspecte administrative

 • Stabilește obiectivele generale ale entității publice;
 • Emite Decizia de constituire a Comisiei de Monitorizare;
 • Emite Decizia de constituire a Echipei de Gestionare a Riscurilor;
 • Aprobă Programul de dezvoltare al sistemului de control intern managerial la nivelul entității; (anual)
 • Aprobă Raportul anual asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie;

Managementul riscului

 • Aprobă Profilul de risc și limita de toleranță a riscurilor;
 • Aprobă Planul de implementare a măsurilor de control;
 • Aprobă Informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul entității publice;

Proceduri

 • Aprobă Procedurile de sistem și operaționale, după caz;

Preşedintele Comisiei de Monitorizare

Aspecte administrative

 • Emite Ordinea de zi ședințelor Comisiei de Monitorizare;
 • Aprobă ROF-ul Comisiei de Monitorizare;
 • Conduce ședințele Comisiei de Monitorizare;
 • Aprobă Minutele ședințelor Comisiei de Monitorizare și Hotărârile luate;
 • Avizează Programul de dezvoltare al sistemului de control intern managerial la nivelul entității;
 • Aprobă Situațiile centralizatoare, semestriale și anuale, privind stadiul implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial;

Proceduri

 • Avizează procedurile de sistem și operaționale;

Secretarul/secretariatul Comisiei de Monitorizare

Aspecte administrative

 • Organizează desfășurarea ședințelor Comisiei de Monitorizare;
 • Elaborează ROF-ul Comisiei de Monitorizare;
 • Elaborează și distribuie documentele ce sunt în atribuția Comisiei de Monitorizare;
 • Elaborează Programul de dezvoltare al sistemului de control intern managerial la nivelul entității;
 • Elaborează Raportările centralizatoare, semestriale și anuale, privind stadiul implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial;
 • Centralizează la nivelul entității publice Rapoartele privind monitorizarea performanțelor de la nivelul compartimentelor;
 • Elaborează Informarea privind monitorizarea performanțelor la nivelul entității.

Proceduri

 • Centralizează Listele de activități procedurabile de la nivelul compartimentelor;
 • Elaborează Lista de activități procedurabile la nivelul entității publice;
 • Ține evidența și înregistreză procedurile de sistem și operaționale ;
 • Alocă codul procedurilor de sistem;
 • Verifică dacă procedurile respectă formatul aprobat;
 • Transmite spre analiză procedurile de sistem membrilor Comisiei de Monitorizare;
 • Îndosariază originalul procedurilor de sistem;
 • Distribuie copii după procedurile de sistem compartimentelor;
 • Arhivează originalul procedurii de sistem;

Membrii Comisiei de Monitorizare

Aspecte administrative

 • Avizează Minutele ședințelor Comisiei de Monitorizare și Hotărârile luate;
 • Coordonează procesul de actualizare a obiectivelor și a activităților;
 • Avizează Lista de activități procedurabile la nivelul entității publice;
 • Analizează și avizează Informarea privind monitorizarea performanțelor la nivelul entității.

 Managementul riscului

 • Analizeză Profilul de risc și limita de toleranță la risc;
 • Analizează Informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul entității;

Proceduri

 • Analizează Procedurile de sistem;
 • Hotărăsc actualizarea procedurilor de sistem;

Președintele Echipei de Gestionare a Riscurilor

Aspecte administrative

 • Aprobă ROF-ul Echipei de Gestionare a Riscurilor;
 • Conduce ședințele Echipei de Gestionare a Riscurilor;
 • Emite Ordinea de zi a ședințelor;
 • Aprobă Procesele verbale ale ședintelor;

Managementul riscului

 • Aprobă Registrul de riscuri pe entitate;
 • Avizează Profilul de risc și Limita de toleranță a riscurilor;
 • Avizează Planul de implementare a măsurilor de control;
 • Avizează Informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor;

Secretarul/secretariatul Echipei de Gestionare a Riscurilor

Aspecte administrative

 • Organizează desfășurarea ședințelor Echipei de Gestionare a Riscurilor;
 • Elaborează ROF-ul Echipei de Gestionare a Riscurilor;
 • Centralizează, elaborează și distribuie documentele necesare, ce sunt în atribuția Echipei de Gestionare a Riscurilor, pentru buna desfășurare a ședintelor acesteia;

Managementul riscului

 • Elaborează documentele ce sunt în atribuția Echipei de Gestionare a Riscurilor;
 • Întocmește Procesele verbale ale ședintelor;
 • Analizează Registrele de riscuri pe compartimente;
 • Elaborează Registrul de riscuri pe entitate;
 • Propune Profilul de risc și limita de toleranță a riscurilor;
 • Elaborează Planul de implementare a măsurilor de control și îl transmite la compartimente în vederea aplicării acestuia;
 • Elaborează Informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor;

Membrii Echipei de Gestionare a Riscurilor

Aspecte administrative

 • Avizează Procesele verbale ale  ședințelor Echipei de Gestionare a Riscurilor;

Managementul riscului

 • Analizează Registrul de riscuri pe entitate;
 • Analizează Profilul de risc și limita de toleranță a riscurilor la nivelul entității;
 • Analizează Informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor;

Conducătorul compartimentului

Aspecte administrative

 • Desemnează responsabilul cu riscurile la nivelul compartimentului;
 • Elaborează Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a sistemului de control intern managerial;
 • Elaborează Raportul privind monitorizarea performanțelor la nivelul compartimentului;

Managementul riscului

 • Decide asupra riscului identificat în Formularul de alertă la risc și aprobă               FAR-ul;
 • Aprobă Registrul riscurilor la nivelul compartimentului;
 • Analizează și avizează Fișa de urmărire a riscului (FUR);
 • Analizează și aprobă Raportul privind procesul de gestionare a riscurilor pe compartiment;

Proceduri

 • Stabilește Obiectivele specifice ale compartimentului;
 • Elaborează Listele de activități procedurabile de sistem și operaționale la nivelul compartimentului;
 • Stabilește persoanele responsabile cu elaborarea procedurilor de sistem și a procedurilor operaționale;
 • Verifică Diagrama de proces a procedurilor de sistem și operaționale;
 • Verifică și semnează Procedurile de sistem și operaționale;
 • Inițiază măsuri pentru actualizarea Procedurilor;

Consultanţă implementare control intern managerial conform Ordinului nr.400/2015

Doriți o ofertă personalizată?

 

Contactați-ne acum !