Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public

Scop program

Îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizarea unor corpuri de iluminat cu surse LED care să determine o eficienţă energetică ridicată şi poluare luminoasă minimă

Obiectiv

Vizează modernizarea sistemelor de iluminat public prin înlocuirea corpurilor de iluminat existente având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat cu surse LED, completarea sistemului de iluminat public existent cu corpuri de iluminat cu surse LED (în situaţiile în care stâlpii de pe tronsonul respectiv nu sunt echipaţi cu corpuri de iluminat sau acestea sunt deteriorate/nefuncţionale), extinderea sistemului de iluminat existent, precum şi achiziţionarea şi instalarea sistemelor de telegestiune aferente obiectivelor de investiţii.

Finanţare program

Finanţarea se acordă în procent de maximum 100% din cheltuielile eligibile ale unui obiectiv de investiţie şi în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanţi, aşa cum sunt prevăzute:

 1. pentru comune cu o populaţie de până la 5.000 de locuitori – maximum 1.000.000 lei;
 2. pentru comune cu o populaţie de peste 5.001 de locuitori – maximum 2.000.000 lei;
 3. pentru oraşe – maximum 3.000.000 lei;
 4. pentru municipii de rang 0 – municipiul Bucureşti – maximum 50.000.000 lei;
 5. pentru municipii de rang I – maximum 6.000.000 lei;
 6. pentru municipii de rang II – maximum 5.000.000 lei.

Categorii de cheltuieli eligibile

Sunt considerate cheltuieli eligibile cele efectuate pentru:

 • cheltuielile pentru elaborarea auditului energetic (subcap. 3.1.3 din conţinutul-cadru al devizului general aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare), proiectare şi asistenţă tehnică (cap. 3.5 şi 3.8 din conţinutul-cadru al devizului general aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare) sunt eligibile cumulat, în limita a 6% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiţiei de bază;
 • cheltuielile cu consultanţa (cap. 3.7 din conţinutul-cadru al devizului general aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare) sunt eligibile în limita a 4% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiţiei de bază;
 • cheltuielile pentru investiţia de bază:
  • achiziţionarea şi montarea de: corpuri de iluminat LED cu eficienţă ridicată, puncte de aprindere, cutii de distribuţie, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, fundaţii, stâlpi, elemente de susţinere a liniilor, instalaţii de legare la pământ, console, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare şi măsurare utilizate pentru iluminatul public, pentru modernizarea şi /sau extinderea sistemului de iluminat;
  • achiziţionarea şi instalarea sistemului de telegestiune;
  • active necorporale noi (brevete, licenţe, know-how) necesare investiţiei de bază;
 • cheltuieli pentru informare şi publicitate, conform cap. 5.4 din conţinutul-cadru al devizului general aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
 • TVA aferentă proiectului, în condiţiile în care aceasta a fost solicitată şi nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale.

Durata de implementare

18 luni de la data depunerii primei cereri de avans/decontare

Data de începere

Data de începere a depunerii de proiecte in aplicaţia electronică : 16 AUGUST 2022

Data închidere

La momentul atingerii pragului de 150% din totalul bugetului alocat, aplicaţia informatică nu va mai permite înscrierea solicitanţilor.

Nu ezitaţi să ne contactaţi pentru mai multe detalii si analiza eligibilităţii dumneavoastră

Punct de lucru

Mihai Eminescu, nr. 25A, Oradea

Orar

Luni – Vineri  08:00 – 16:30