SCIM

Responsabilii cu implementarea și dezvoltarea SCIM precum și distribuția principalelor responsabilități, sunt:

Implementarea și dezvoltarea de SCIM în orice entitate publică implică o serie de procese, activități și acțiuni care necesită asumarea de responsabilități, nominalizarea persoanalului responsabil și nu în ultimul rând stabilirea termenelor de realizare a activităților.

Conducătorul entităţii publice

Aspecte administrative

 • Stabilește obiectivele generale ale entității publice;
 • Emite Decizia de constituire a Comisiei de Monitorizare;
 • Emite Decizia de constituire a Echipei de Gestionare a Riscurilor;
 • Aprobă Programul de dezvoltare al sistemului de control intern managerial la nivelul entității; (anual)
 • Aprobă Raportul anual asupra SCIM la data de 31 decembrie;

Managementul riscului

 • Aprobă Profilul de risc și limita de toleranță a riscurilor;
 • Aprobă Planul de implementare a măsurilor de control;
 • Aprobă Informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul entității publice;

Proceduri

 • Aprobă Procedurile de sistem și operaționale, după caz;

Preşedintele Comisiei de Monitorizare

Aspecte administrative

 • Emite Ordinea de zi ședințelor Comisiei de Monitorizare;
 • Aprobă ROF-ul Comisiei de Monitorizare;
 • Conduce ședințele Comisiei de Monitorizare;
 • Aprobă Minutele ședințelor Comisiei de Monitorizare și Hotărârile luate;
 • Avizează Programul de dezvoltare al sistemului de control intern managerial la nivelul entității;
 • Aprobă Situațiile centralizatoare, semestriale și anuale, privind stadiul implementării şi dezvoltării SCIM;

Proceduri

 • Avizează procedurile de sistem și operaționale;

Secretarul/secretariatul Comisiei de Monitorizare

Aspecte administrative

 • Organizează desfășurarea ședințelor Comisiei de Monitorizare;
 • Elaborează ROF-ul Comisiei de Monitorizare;
 • Elaborează și distribuie documentele ce sunt în atribuția Comisiei de Monitorizare;
 • Elaborează Programul de dezvoltare al sistemului de control intern managerial la nivelul entității;
 • Elaborează Raportările centralizatoare, semestriale și anuale, privind stadiul implementării şi dezvoltării de SCIM;
 • Centralizează la nivelul entității publice Rapoartele privind monitorizarea performanțelor de la nivelul compartimentelor;
 • Elaborează Informarea privind monitorizarea performanțelor la nivelul entității.

Proceduri

 • Centralizează Listele de activități procedurabile de la nivelul compartimentelor;
 • Elaborează Lista de activități procedurabile la nivelul entității publice;
 • Ține evidența și înregistreză procedurile de sistem și operaționale ;
 • Alocă codul procedurilor de sistem;
 • Verifică dacă procedurile respectă formatul aprobat;
 • Transmite spre analiză procedurile de sistem membrilor Comisiei de Monitorizare;
 • Îndosariază originalul procedurilor de sistem;
 • Distribuie copii după procedurile de sistem compartimentelor;
 • Arhivează originalul procedurii de sistem;

Membrii Comisiei de Monitorizare

Aspecte administrative

 • Avizează Minutele ședințelor Comisiei de Monitorizare și Hotărârile luate;
 • Coordonează procesul de actualizare a obiectivelor și a activităților;
 • Avizează Lista de activități procedurabile la nivelul entității publice;
 • Analizează și avizează Informarea privind monitorizarea performanțelor la nivelul entității.

 Managementul riscului

 • Analizeză Profilul de risc și limita de toleranță la risc;
 • Analizează Informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul entității;

Proceduri

 • Analizează Procedurile de sistem;
 • Hotărăsc actualizarea procedurilor de sistem;

Președintele Echipei de Gestionare a Riscurilor

Aspecte administrative

 • Aprobă ROF-ul Echipei de Gestionare a Riscurilor;
 • Conduce ședințele Echipei de Gestionare a Riscurilor;
 • Emite Ordinea de zi a ședințelor;
 • Aprobă Procesele verbale ale ședintelor;

Managementul riscului

 • Aprobă Registrul de riscuri pe entitate;
 • Avizează Profilul de risc și Limita de toleranță a riscurilor;
 • Avizează Planul de implementare a măsurilor de control;
 • Avizează Informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor;

Secretarul/secretariatul Echipei de Gestionare a Riscurilor

Aspecte administrative

 • Organizează desfășurarea ședințelor Echipei de Gestionare a Riscurilor;
 • Elaborează ROF-ul Echipei de Gestionare a Riscurilor;
 • Centralizează, elaborează și distribuie documentele necesare, ce sunt în atribuția Echipei de Gestionare a Riscurilor, pentru buna desfășurare a ședintelor acesteia;

Managementul riscului

 • Elaborează documentele ce sunt în atribuția Echipei de Gestionare a Riscurilor;
 • Întocmește Procesele verbale ale ședintelor;
 • Analizează Registrele de riscuri pe compartimente;
 • Elaborează Registrul de riscuri pe entitate;
 • Propune Profilul de risc și limita de toleranță a riscurilor;
 • Elaborează Planul de implementare a măsurilor de control și îl transmite la compartimente în vederea aplicării acestuia;
 • Elaborează Informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor;

Membrii Echipei de Gestionare a Riscurilor

Aspecte administrative

 • Avizează Procesele verbale ale  ședințelor Echipei de Gestionare a Riscurilor;

Managementul riscului

 • Analizează Registrul de riscuri pe entitate;
 • Analizează Profilul de risc și limita de toleranță a riscurilor la nivelul entității;
 • Analizează Informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor;

Conducătorul compartimentului

Aspecte administrative

 • Desemnează responsabilul cu riscurile la nivelul compartimentului;
 • Elaborează Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare SCIM;
 • Elaborează Raportul privind monitorizarea performanțelor la nivelul compartimentului;

Managementul riscului

 • Decide asupra riscului identificat în Formularul de alertă la risc și aprobă               FAR-ul;
 • Aprobă Registrul riscurilor la nivelul compartimentului;
 • Analizează și avizează Fișa de urmărire a riscului (FUR);
 • Analizează și aprobă Raportul privind procesul de gestionare a riscurilor pe compartiment;

Proceduri

 • Stabilește Obiectivele specifice ale compartimentului;
 • Elaborează Listele de activități procedurabile de sistem și operaționale la nivelul compartimentului;
 • Stabilește persoanele responsabile cu elaborarea procedurilor de sistem și a procedurilor operaționale;
 • Verifică Diagrama de proces a procedurilor de sistem și operaționale;
 • Verifică și semnează Procedurile de sistem și operaționale;
 • Inițiază măsuri pentru actualizarea Procedurilor;