GHID
PRIVIND REALIZAREA PAGINILOR WEB
PENTRU ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ CENTRALĂ ŞI LOCALĂ  DIN ROMÂNIA

În vederea garantării calităţii şi utilităţii site-urilor web ale autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi locală, se recomandă o planificare meticuloasă a proiectării, realizării şi întreţinerii site-urilor înainte de demararea proiectului.

Imaginea respectivelor autorităţi şi instituţii publice, precum şi cea a României depinde şi de calitatea site-urilor web proiectate.

1.1. Planificarea proiectării, realizării şi întreţinerii site-urilor web ale autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi locală

Site-urile web noi sau cele deja funcţionale ale autorităţilor şi instituţiilor publice sunt obligatoriu înregistrate în Sistemul Electronic Naţional, conform Legii nr.161/19.04.2003.

Aceleaşi responsabilităţi revin şi în privinţa publicării formularelor în Sistemul Electronic Naţional pentru a fi accesate, în mod unitar, la nivel naţional.

Cheltuielile privind construirea site-urilor vor fi prevăzute în bugetul consolidat al respectivelor autorităţi şi instituţii publice, având caracter special şi destinaţie stabilită pe baza unei analize de detaliu, efectuate în baza unui proces consultativ cu fiecare entitate organizaţională din cadrul aparatului de lucru al acestora. La stabilirea bugetului se vor avea în vedere toate cheltuielile privind: analiza, proiectarea, construirea, dezvoltarea, design-ul, implementarea, testarea, darea în exploatare, echipamentele, software-urile necesare.

Înainte de a se realiza un site al unei autorităţi sau instituţii publice, se recomandă identificarea publicului ţintă căruia i se adresează şi determinarea unei structuri şi a unui conţinut care să răspundă nevoilor specifice ale acestuia.

Planificarea structurii şi conţinutului site-urilor trebuie să ofere o integrare cât mai bună în sistemul deja existent de site-uri ale autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi locală. Nu trebuie să existe site-uri duplicat ale aceleiaşi autorităţi sau instituţii din administraţia publică centrală sau locală.

În momentul luării deciziei de a crea un nou site se recomandă evaluarea resurselor umane, tehnice şi bugetare existente, precum şi evaluarea resurselor necesare în viitor, pentru garantarea unei bune funcţionări a site-ului din momentul lansării sale şi o bună administrare a acestuia.

Deşi se vor folosi în continuare şi celelalte moduri tradiţionale de relaţionare cu autorităţile şi instituţiile publice, se recomandă promovarea folosirii site-urilor web ca mod de transmitere a informaţiilor, dar şi ca modalitate de colectare a opiniilor cetăţenilor cu privire la diferite  probleme  de  interes  local.  În  spiritul  unei  administraţii  moderne,  se  recomandă folosirea Internetului ca mijloc de implicare a populaţiei în procesul decizional.

Verificarea periodică a funcţionalităţii site-urilor web ale autorităţilor sau instituţiilor publice, în principal actualitatea informaţiilor afişate şi funcţionalitatea legăturilor către alte site-uri, reprezintă garanţia calităţii serviciilor oferite.

Pentru  construcţia  unui  site  web  al  administraţiei  publice  se  va  avea  în  vedere legislaţia în vigoare care asigură confidenţialitatea datelor cu caracter personal şi cea privind dreptul de informare al cetăţeanului:

  • Legea nr. 506/17.11.2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, care abrogă Legea nr. 677/21.11.2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
  • Legea nr. 52/21.01.2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
  • Ordinul Avocatului Poporului nr. 52/18.04.2002 privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal.

Toate paginile de Internet ale instituţiilor publice, prin care informaţiile şi serviciile publice sunt oferite prin intermediul mijloacelor electronice, se vor actualiza lunar sau ori de câte ori este necesar, data ultimei actualizări fiind afişată pentru fiecare pagină (H.G. nr. 538 din 07.04.2004 privind modificarea şi completarea H.G. nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional, art 6, aliniatul 1).

În unităţile administrativ-teritoriale în care o minoritate naţională deţine o pondere de cel puţin 20% din numărul populaţiei, informaţiile ce se comunică din oficiu se vor difuza şi în limba minorităţii respective, conform art.12 din H.G. nr.123/07.02.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

1.2.  Identificatori  pentru  autorităţile  şi  instituţiile  administraţiei  publice  şi  folosirea însemnelor publice

Se reglementează prin Legea nr. 544/12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public ca fiecare autoritate sau instituţie publică să comunice din oficiu coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice.

Autorităţile  şi  instituţiile  administraţiei  publice  sunt  identificate  prin  următoarele elemente caracteristice, care trebuie să apară, după caz, în site-urile web oficiale: textul “România”, stema României, steagul României, textul „Guvernul României”, stema localităţii/ judeţului, sigla instituţiei şi/ sau a forului ierarhic superior, denumirea, sediul, localizarea geografică, harta cu amplasamentul autorităţii sau a instituţiei publice, precum şi a sediilor sale, numerele de telefon, fax, adesa oficială de e-mail, adresa oficială a paginii de Internet.

Este obligatoriu a se respecta proporţiile şi culorile originale ale însemnelor publice, conform Legii nr. 75/16.07.1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice.

1.3. Standardizarea accesului la paginile web ale administraţiei publice

Pentru a uniformiza accesul la informaţiile din paginile web ale instituţiilor publice, se recomandă utilizarea unui număr de legături desemnate prin cuvinte cheie. Acestea vor defini structura principală de informaţii a site-ului web.

Modelul urmărit va fi simplu şi direct: www.nume_site.ro/cuvânt_cheie.

Utilizarea acestei facilităţi va permite uniformizarea accesului la informaţiile din site- urile web create pe diverse tehnologii, asigurând astfel o modalitate rapidă de obţinere a informaţiei.Accesul direct se poate realiza prin crearea, pe server-ul web, a unor subsite-uri virtuale pe baza cuvintelor cheie.

De asemenea, pentru toate autorităţile administraţiei publice centrale se recomandă ca www.initiale_autoritate.gov.ro să direcţioneze către site-ul web al instituţiei respective.