OFERTA SCIM PRIMARII 2024

Actualizare continuă

Contactati-ne acum

 • Documentatie finalizata in maxim 5 zile lucratoare de la primirea documentelor solicitate!

 • Consultanta privind pregatirea documentelor pentru Curtea de Conturi

 • Peste 180 de proceduri operationale actualizate legislativ pe anul 2024
 • Peste 40 de proceduri de sistem
 • Standarde implementate
 • Registrul riscurilor pe fiecare compartiment
 • Obiective generale, obiecte specifice, activitati…
 • Dispozitia de numire a Comisiei de monitorizare SCIM
 • Chestionare completate de autoevaluare pe compartimente
 • Activitati ale comisiei SCIM (procese verbale lunare)
 • Raportari anuale
 • Documentatie personalizata cu numele angajatilor

Oferta SCIM primarii 2024

SEAP

Kit documente

Firma: Infomed Pro SRL

CIF: 20762338

Numar referinta : InfomedSCIM01

Consultanță lunară

Firma: Infomed Pro SRL

CIF: 20762338

Numar referinta : InfomedSCIM03

Lista documentelor SCIM puse la dispoziția dumneavoastră

Proceduri operationale SCIM

 • Analizarea și soluționarea cererilor, sesizărilor și contestațiilor
 • Analizarea și soluționarea petițiilor
 • Circulatia proiectelor de dispozitii
 • Dispozitiile primarului
 • Elaborarea actelor administrative
 • Managementul documentelor
 • Stabilirea răspunderii personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului
 • Asigurarea transparentei decizionale
 • Hotărâri ale consiliului local
 • Pregatirea sedintei consiliului local
 • Completare, transmitere, publicare declarații de avere și interese
 • Identificarea si gestionarea abaterilor
 • Asigurarea legalității actului decizional
 • Transmiterea informațiilor de interes public

Oferta SCIM primarii 2024

 • Înregistrarea în contabilitate a clienților și furnizorilor
 • Aprovizionarea cu materiale, consumabile, alte bunuri și consumabilele acestora
 • Control financiar de gestiune
 • Aplicarea BUN DE PLATĂ
 • Activitatea de organizare și functionare a casieriei
 • Angajarea, lichidarea, ordonantarea și plata cheltuielilor
 • Acordare sporuri salariale din proiecte de finanțare nerambursabile
 • Acordare vouchere vacanță
 • Casarea mijloacelor fixe
 • Calculul și evidența salariilor
 • Decont cheltuieli cu deplasări de serviciu
 • Deplasări interne și externe ale personalului
 • Datoria publică locală
 • Elaborarea bugetului
 • Elaborarea și execuția bugetului de venituri și cheltuieli
 • Evidența contabilă pentru proiecte finanțate prin fonduri externe nerambursabile
 • E-facturare
 • Eliberarea și gestionarea materialelor și obiectelor de inventar
 • Executarea silită a creanțelor bugetului local
 • Finantarile pentru activitatile nonprofit
 • Finanțarea cheltuielilor de capital
 • Finanțarea ordonatorilor secundari și terțiari de credite
 • FOREXEBUG
 • Gestionarea și utilizarea fondurilor publice
 • Înregistrarea în contabilitate a sumelor primite din donație și sponsorizări
 • Inventarierea activelor
 • Investiții
 • Management financiar
 • Organizarea și conducerea contabilității
 • Organizarea și efectuarea controlului financiar preventiv propriu
 • PatrimVen
 • Raportări contabile și financiare
 • Reevaluarea activelor fixe
 • Recuperare sume necuvenite de la porsonalul instituției
 • Utilizare Revisal
 • Întocmirea situaţiilor financiare anuale
 • Acordare spirjin financiar unităților de cult
 • Transmiterea fara plata a bunurilor intre instituții
 • Prevenirea combaterii sărăciei și excluziunii sociale
 • Perosane adulte cu handicap
 • Organizarea și administrarea serviciului social
 • Acordare ajutor căldură
 • Activitatea astenților personali
 • Acordarea ASC
 • Acordarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • Acordare ICC
 • Acordare lapte praf
 • Acordare VMG
 • Constituirea comisiei de recepție a lucrărilor de construcție adaptate
 • Circuitul documentelor asistență socială
 • Colaborare cu DGASPC
 • Evaluarea,monitorizarea, încadrarea, instruirea  asistentului personal
 • Elaborare si monitorizare plan de servicii
 • Identificare asistentă, monitorizare vârstnici vulnerabili
 • Identificarea,înregistrarea copiilor cu risc de separare de părinți sau vulnerabilitate
 • Încadrare în gard de handicap al copiilor
 • Identificarea și monitorizarea copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate
 • Monitorizarea copiilor cu handicap
 • Monitorizare copii  reintegrați în familie
 • Monitorizare gravide,copii părăsiți în spital
 • Intervenția in cazuri de violență domestică
 • Acordare alimente program POAD
 • Perioada sezonului rece
 • Trafic de persoane
 • Tichete sociale pentru mese calde
 • Tichete sociale pentru sprijin educațional
 • Eliberare atestate de producător și a carnetelor de comercializare
 • Închirierea terenurilor pentru utilizare în scop agricol
 • Eliberarea de adeverințe pentru deținerea de terenuri agricole și animale
 • Înregistrarea contractelor de arendare
 • Înscrierea și raportarea în registrul agricol
 • Sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale
 • Vânzare cumpărare teren agricol
 • Documentul Unic de Achiziţie European
 • Atribuirea contractelor de achizitie publica
 • Dosarul Achizitiei si raportul de atribuire
 • Planual anual al achizitiilor publice
 • Achizitia de produse, intocmire referat de necesitate
 • Achiziție directă
 • Achizitie simplificata
 • Achizitia publica
 • Comisia de evaluare
 • Derularea procedurii de atribuire
 • Executarea si monitorizarea implementarii contractului
 • Estimarea valorii aşi alegerea atribuirii
 • Garantia de buna executie
 • Modificarea contractului de achizitie publica
 • Organizarea şi desfăşurarea procedurilor de atribuire
 • Serviciile sociale şi alte servicii specifice
 • Vânzarea terenurilor din extravilan
 • Program privind casarea autovehiculelor uzate
 • Restituire Sume
 • Urmarirea si incasarea Taxei de Habitat
 • Acordarea înlesnirilor la plată
 • Acordarea scăderilor și scutirilor obligațiilor fiscale
 • Constatarea și menținerea stării de insolvență a contribuabililor
 • Comunicarea dintre registru agricol, urbanism și impozite și taxe locale
 • Eliberarea certificatelor fiscale
 • Executarea silită prin sechestru
 • Închirierea bunurilor aparținând domeniului public – privat
 • Inspecție fiscală
 • Inventarierea masei impozabile
 • Impozitul pe mijloace de transport
 • Impunere din oficiu a creanțelor fiscale
 • Impozite și taxe
 • Plata impozitelor și taxelor prin POS
 • Stingerea creanțelor prin execuție silită
 • Stingere creanțe fiscale dare în plată
 • Stingerea creanțelor fiscale prin plată, compensare și restituire
 • Dosarul Fiscal al Contribuabilului
 • Organizare si desf inspectiei fiscale, respectarea disciplinei in constructii
 • Eliberarea si actualizarea livretului de familie
 • Înregistrare Divorț
 • Actele de Stare Civila
 • Înregistrarea Deceselor
 • Înregistrarea căsătoriilor
 • Înregistrarea nașterilor
 • Schimbarea pe care administrativă a numelor persoanelor fizice
 • Anularea, modificarea și completarea actelor de stare civila
 • Angajare pe perioadă determinată
 • Constituirea și activitatea desfășurată de Comisia paritară
 • Cercetare disciplinară a angajaților
 • Circuitul documentelor de resurse umane
 • Concediu Medical
 • Întocmirea contractului individual de muncă pentru personalul angajat
 • Delegarea functionarilor publici
 • Întocmirea și completarea dosarelor profesionale
 • Elaborarea, aprobarea și difuzare fisă de post
 • Elaborare, aprobare și difuzare ROF
 • Întocmirea dosarului de deduceri personale
 • Managementul Resurselor Umane
 • Organizarea concursurilor de angajare
 • Organizarea procesului de promovare
 • Evaluarea performantelor profesionale ale personalului
 • Raporturile de munca
 • Comisia locala fond funciar
 • Evidența cadastrala
 • Măsurători topo
 • Realizarea lucrărilor sistematice de cadastru
 • Realizarea nomenclaturii stradale
 • Constatarea amenzilor
 • Gestionarea deseurilor
 • Protectia mediului
 • Regulament-salubrizare

Oferta SCIM primarii 2024

 • Efectuarea controlului  lucrărilor
 • Eliberare autorizatie de constructie
 • Regularizarea taxei de autorizare construire
 • Amenajare plan urbanism
 • Eliberarea Certificatelor de atestare a constructiilor
 • Eliberarea adeverintelor
 • Emiterea certificatului de urbanism
 • Gestionarea situatiilor de urgenta
 • Activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor
 • Activitatea poliției locale în caz de evenimente pe drumurile publice
 • Mentinerea și restabilirea ordinii publice
 • Preluarea și asigurarea bunurilor de către agenții de pază
 • Drepturile,îndatoririle și conduita profesionala a fucționarilor publici
 • Interceptarea Persoanelor
 • Drepturile,indatoririle și conduita profesională a personalului contractual
 • Gestionarea situatiilor de criza
 • Solutionarea petitiilor
 • Organizarea catalogului topographic
 • Achizitia unitatilor de biblioteca
 • Casarea unităților de bibliotecă uzate fizic și moral
 • Organizare evenimente culturale

Oferta SCIM primarii 2024

 • Utilizarea comisionului pentru fonduri de garantare
 • Realizarea obiectivelor de investitii
 • Implementare fonduri externe

Oferta SCIM primarii 2024

 • Auditul Intern
 • Analiza riscului
 • Declarația de independență
 • Ordinul de serviciu
 • Colectarea Informatiilor
 • Prelucrarea si documentarea informatiilor

Standarde SCIM

 • PS.01.Etică și integritate
 • Descriere Standardul 1
 • Chestionar etică pentru consilierul de etică
 • Chestionar evaluare cunostințe etică angajati instituție
 • Chestionar privind percepția cetățenilor privind aspecte legate de integritate, etică și transparență
 • Codul etic si de integritate
 • Declaraţie de integritate consilier etică
 • Declaratie personal
 • Fisa de consiliere etica acordata functionarilor publici dupa aplicarea sanctiunii disciplinare
 • Fisa de consiliere etica cu privire la acordarea de consultanta si asistenta
 • Fişa postului consilier etică
 • ANFP-Manual utilizare Platforma consilieri etica
 • PV instruirea angajatilor etică
 • Raport de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale consilierului de etică
 • Registru de evidenţă a activităţii de consiliere etică
 • P.S.02.Atribuții, funcții, sarcini
 • Descriere Standardul 2
 • PS.03.Competențe, performanțe
 • Descriere Standardul 3
 • Adresa ANFP unde se completeaza planul
 • Domenii de perfecționare
 • Instrucțiuni de completare plan de perfecționare
 • Model plan de perfectionare

Oferta SCIM primarii 2024

 • PS-04.Structura organizatorica
 • Descriere Standardul 4
 • Model ROF
 • Model ROI
 • Fise de post actualizate 2024 pentru functionari publici si personal contractual
 • PS.05.obiective
 • Descriere Standardul 5
 • Stabilirea obiectivelor generale, specific astfel încât să răspundă pachetului S.M.A.R.T, stabilirea activităților individuale
 • PS.06.planificarea
 • Descriere Standardul 6
 • PS.07.Monitorizarea performanțelor
 • Descriere Standardul 7
 • Centralizator evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici
 • Fisă de evaluare a personalului contractual
 • Indicatori de performanta + anexe
 • Model fișă de post
 • Raport de evaluare a performanţelor a  funcţionarilor publici de conducere
 • Raport de evaluare a performanţelor a  funcţionarilor publici de execuție
 • Raport de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici
 • Raport de evaluare a perioadei de stagiu al funcţionarului public debutant
 • Raportul de stagiu al funcţionarului public debutant
 • Referatul îndrumătorului
 • PS.08.Managementul riscului
 • Descriere Standardul 8

Oferta SCIM primarii 2024

 • PS.09.procedură privind elaborarea procedurilor
 • Descriere Standardul 9
 • Declaratie standardul 9
 • Registrul procedurilor de sistem
 • Registrul procedurilor operaționale
 • PS.10.Supravegherea
 • Descriere Standardul 10
 • PS.11.Continuitatea Activității
 • Descriere Standardul 11
 • Plan de asigurare continuitate activitate

Oferta SCIM primarii 2024

 • PS.12.1.Circuitul informațiilor și documentelor
 • PS.12.2.Comunicare
 • Descriere Standardul 12

Oferta SCIM primarii 2024

 • PS.13.Gestionarea documentelor
 • Descriere Standardul 13

Oferta SCIM primarii 2024

 • PS.14.Raportarea contabilă și financiară
 • Descriere Standardul 14
 • PS.15.Evaluarea sistemului de control intern managerial
 • Descriere Standardul 15
 • PS.16.Auditul intern
 • Descriere Standardul 16

Proceduri de sistem SCIM

 • Riscuri de corupție
 • Evaluarea incidentelor de integritate
 • Cercetarea dișciplinară
 • Telemunca
 • Securitatea și funcționarea sistemului informatic
 • Hărțuirea la locul de muncă
 • Soluționarea conflictelor de muncă
 • Politica internă privind avertizarea în interes public
 • Monitorizarea performanțelor angajaților
 • Delegarea competențelor
 • Arhivarea documentelor
 • Prevenirea faptelor de corupție
 • Formarea profesională
 • Protecția avertizorului de integritate
 • Comunicarea informațiilor de interes public și transparență decizională
 • Conflict de interese
 • Incompatibilități
 • Pantouflage
 • Declararea cadourilor
 • Funcții sensibile
 • Semnalarea neregulariților

Comisie SCIM

 • Dispoziție comisie SCIM( include Program SCIM, ROF comisie SCIM)
 • Dispoziție numire consilier etică
 • Dispozitie aprobare Cod etică
 • Dispoziție numire responsabili riscuri și strategia riscurilor
 • Dispozitie inventar functii sensibile

Oferta SCIM primarii 2024

 • Anexa 4.1.Chestionar autoevaluare
 • Anexa 4.1.Chestionar autoevaluare-agricol
 • Anexa 4.1.Chestionar autoevaluare-asistenta sociala
 • Anexa 4.1.Chestionar autoevaluare-contabilitate
 • Anexa 4.1.Chestionar autoevaluare-mediu
 • Chestionar privind autoevaluarea membrilor comisie SCIM
 • Anexa 3
 • Anexa 4.2
 • Anexa 4.3
 • Anexa la fisa postului
 • Graficul de circuit a documentelor justificative
 • Lista obiectivelor și activităților
 • Plan privind continuitatea activității
 • Planul de acțiune și calendarul implementarilor
 • PV de sedința a comisiei SCIM

Oferta SCIM primarii 2024

Ce include oferta noastră pentru SCIM
(OFERTA SCIM PRIMARII 2024)

Oferta SCIM primarii 2024

 1. 🚀 Consultanță Personalizată: Experții noștri vor colabora strâns cu echipa dumneavoastră pentru a dezvolta un plan CIM adaptat la cerințele specifice ale administrației locale.
 2. 🛠️ Instrumente Eficiente: Oferim acces la instrumente, resurse și soluții tehnologice care facilitează implementarea și gestionarea eficientă a CIM în primăria dumneavoastră.
 3. 🤝 Parteneriat de Încredere: Ne angajăm să fim alături de dumneavoastră pe tot parcursul implementării și ulterior, asigurându-ne că CIM funcționează la cele mai înalte standarde.
OFERTA SCIM PRIMARII 2024

Beneficii Oferta SCIM primarii 2024

 • ✔️ Optimizarea proceselor administrative
 • ✔️ Transparență și încredere sporite în comunitate
 • ✔️ Gestionarea eficientă a riscurilor și conformitatea cu reglementările
 • ✔️ Suport dedicat pentru auditurile Curții de Conturi
For privacy reasons Vimeo needs your permission to be loaded. For more details, please see our Politica de confidentialitate.
I Accept