Conţinutul minim pentru realizarea site-urilor web ale autorităţilor şi instituţiilor publice

În structura site-ului web oficial al unei autorităţi sau instituţii publice trebuie să se regăsească, după caz, cel puţin următoarele informaţii de interes public corespunzătoare componentelor

Componenta autorităţii executive

 • coordonatele de contact ale conducerii (nume şi prenume, telefon, fax, e-mail)
 • structura organizatorică
 • atribuţiile departamentelor
 • programul de funcţionare
 • programul de audienţe
 • declaraţiile de avere şi declaraţii de interese, modificate şi completate conform prevederilor legale
 • anunţurile de participare şi anunţurile de atribuire
 • anunţuri pentru concursurile de angajare ce cuprind condiţiile de desfăşurare, condiţiile de participare la concurs, bibliografia şi actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere

„MONITORUL OFICIAL LOCAL“ care va cuprinde 6 submeniuri:

 1. STATUTUL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE;
 2. „REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE“, unde se publică Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri ale autorităţii deliberative, precum şi Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii ale autorităţii executive;
 3. „HOTĂRÂRILE AUTORITĂŢII DELIBERATIVE“, unde se publică actele administrative adoptate de consiliul local, de Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de consiliul judeţean, după caz, atât cele cu caracter normativ, cât şi cele cu caracter individual; aici se publică Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale autorităţii deliberative, precum şi Registrul pentru evidenţa hotărârilor autorităţii deliberative;
 4. „DISPOZIŢIILE AUTORITĂŢII EXECUTIVE“, unde se publică actele administrative emise de primar, de primarul general sau de preşedintele consiliului judeţean, după caz, cu caracter normativ; aici se publică Registrul pentru evidenţa proiectelor de dispoziţii ale autorităţii executive, precum şi Registrul pentru evidenţa dispoziţiilor autorităţii executive;
 5. „DOCUMENTE ŞI INFORMAŢII FINANCIARE“, prin care se asigură îndeplinirea obligaţiilor privind procedurile de publicare a bugetelor locale, potrivit legii;
 6. ALTE DOCUMENTE“, unde se publică documentele prevăzute la alin. (3). unde se asigură:
  • publicarea Registrului privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecţiile cu privire la legalitate, efectuate în scris;
  • publicarea Registrului pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorităţii deliberative şi dispoziţiilor autorităţii executive, numai în cazul celor cu caracter normativ;
  • informarea în prealabil, din oficiu, asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice locale;
  • informarea în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ;
  • publicarea minutelor în care se consemnează, în rezumat, punctele de vedere exprimate de participanţi la o şedinţă publică;
  • publicarea proceselor-verbale ale şedinţelor autorităţii deliberative;
  • publicarea declaraţiilor de căsătorie;
  • publicarea oricăror altor documente neprevăzute la lit. a)-g) şi care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoştinţă publică;
  • publicarea oricăror altor documente neprevăzute la lit. a)-h) a căror aducere la cunoştinţă publică se apreciază de către autorităţile administraţiei publice locale ca fiind oportună şi necesară.

Alte informaţii de interes

 • Instituţii subordonate
 • Prezentarea localităţii *
 • Noutăţi
 • Telefoane utile
 • Agendă culturală *
 • Turism *