Conţinutul minim pentru realizarea site-urilor web ale autorităţilor şi instituţiilor publice

În structura site-ului web oficial al unei autorităţi sau instituţii publice trebuie să se regăsească, după caz, cel puţin următoarele informaţii de interes public corespunzătoare componentelor

Componenta autorităţii executive

 • coordonatele de contact ale conducerii (nume şi prenume, telefon, fax, e-mail)
 • structura organizatorică
 • atribuţiile departamentelor
 • programul de funcţionare
 • programul de audienţe
 • declaraţiile de avere şi declaraţii de interese, modificate şi completate conform prevederilor legale
 • anunţurile de participare şi anunţurile de atribuire
 • anunţuri pentru concursurile de angajare ce cuprind condiţiile de desfăşurare, condiţiile de participare la concurs, bibliografia şi actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere

 Componenta autorităţii deliberative

 • declaraţiile de avere şi declaraţii de interese, modificate şi completate conform prevederilor legale
 • copiile proceselor-verbale ale şedinţelor de consiliu
 • hotărârile luate de autorităţile deliberative, în legătură cu perceperea taxelor speciale de la persoanele fizice şi juridice plătitoare
 • minutele şedinţelor publice
 • proiectele de hotărâri supuse dezbaterii publice

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice

 • regulamentul de organizare şi funcţionare
 • numele şi prenumele funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice
 • informaţii financiare (sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil)
 • proiectul de buget, bugetul aprobat, execuţia bugetului, evoluţia execuţiei bugetului, rectificarea bugetului, contul de execuţie cu actualizarea informaţiilor cel puţin o dată pe trimestru
 • lista cuprinzând documentele de interes public
 • lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii
 • programele şi strategiile proprii
 • înţelegerile exclusive
 • formulare tipizate, astfel încât acestea să poată fi consultate şi imprimate de către contribuabili utilizând sisteme informatice proprii
 • pentru fiecare tip de autorizaţie, următoarele informaţii:
  • formularul cererii care trebuie completată de către solicitant, precum şi modul de completare a acesteia;
  • lista cu toate documentele necesare pentru eliberarea autorizaţiei şi modul în care acestea trebuie prezentate autorităţii administraţiei publice;
  • toate informaţiile privind modul de întocmire a documentelor şi, dacă este cazul, indicarea autorităţilor administraţiei publice care au competenţa de a emite acte administrative ce fac parte din documentaţia ce trebuie depusă, precum: adresa, numărul de telefon sau fax, programul de lucru cu publicul.
 • lista contribuabililor, cu excepţia microîntreprinderilor, astfel cum sunt definite prin Ordonanţa Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor, cu modificările ulterioare, care înregistrează obligaţii restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic pentru asigurări sociale de sănătate şi la bugetele locale, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare, totalul obligaţiilor bugetare datorate în anii fiscali precedenţi în care s- au înregistrat obligaţii restante, cuantumul obligaţiilor restante, precum şi modalitatea de colectare a acestora aplicată de organele competente ale autorităţilor publice sus- menţionate
 • modalităţi de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice, în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

Informaţii publice privind asigurarea transparenţei decizionale

 • anunţuri referitoare la elaborarea proiectelor de acte normative
 • anunţuri privind şedinţele publice ce cuprind data, ora, locul de desfăşurare şi ordinea de zi
 • rapoartele anuale privind transparenţa decizională în administraţia publică

Alte informaţii de interes

 • Instituţii subordonate
 • Prezentarea localităţii *
 • Noutăţi
 • Telefoane utile
 • Agendă culturală *
 • Turism *