Afişarea informaţiilor pe site se va realiza după următoarea structură, care va cuprinde minimum cinci secţiuni:

 1. Despre instituţie
 2. Informaţii de interes public
 3. Transparenţă decizională
 4. Contact
 5. Integritate instituţională
 6. Monitorul Oficial

Pentru asigurarea unui grad ridicat de accesibilitate, informaţiile vor fi afişate de către autorităţile publice şi instituţiile publice astfel:

 1. Secţiunea „Despre instituţie“/„Despre noi“/„Minister“/ „Prezentare“

 • 1.1. Legislaţie privind organizarea şi funcţionarea autorităţii/instituţiei publice, cu link către fiecare act normativ (disponibil în format electronic) în portalul http://legislatie.just.ro.
 • 1.2. Conducere
  • 1.2.1. Lista completă a persoanelor cu funcţii din conducere, cu nume şi prenume – în cazul demnitarilor (miniştri, secretari de stat, prefecţi, preşedinţi, directori ai agenţiilor/companiilor de stat), al personalului de conducere (membrii Consiliului de administraţie şi, după caz, directorii) din cadrul companiilor de stat/regiilor autonome, vor fi publicate CV-urile şi fotografiile acestora, agenda de lucru, precum şi atribuţiile acestora.
 • 1.2.2. Agenda conducerii cu o actualizare periodică şi menţionarea activităţilor desfăşurate de conducerea instituţiei; secţiunea va cuprinde un link de redirecţionare către platforma http://ruti.gov.ro/
 • 1.3. Organizare
  • 1.3.1. Regulament de organizare şi funcţionare. În cazul ministerelor, în această secţiune vor fi publicate şi ordinele de ministru privind stabilirea atribuţiilor pentru fiecare secretar de stat.
  • 1.3.2. Organigrama autorităţii/instituţiei publice, într-un format în care se vor evidenţia şi actualiza, conform art. 26 alin. (2) din prezentele norme, numele persoanelor care ocupă funcţii de conducere, numărul posturilor pe fiecare structură, cu respectarea prevederilor din legislaţia privitoare la informaţiile clasificate. Organigrama autorităţii/instituţiei publice va include linkuri către Regulamentul de organizare şi funcţionare a entităţii publice, pentru o mai uşoară identificare a atribuţiilor fiecărei structuri.
  • 1.3.3. Lista şi datele de contact ale instituţiilor care funcţionează în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea entităţii publice în cauză, după cum urmează:
   • – structurile, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale/locale şi instituţiile publice finanţate total sau parţial prin bugetul instituţiei;
   • – structurile, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale/locale şi instituţiile publice aflate în coordonarea instituţiei;
   • – structurile, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale/locale şi instituţiile publice aflate în subordinea instituţiei;
   • – unităţile care funcţionează sub autoritatea instituţiei.
   • Dacă subordonata nu are pagină de internet, atunci linkul trebuie să conducă la o subpagină a instituţiei tutelare care să conţină informaţiile pe care ar trebui să le afişeze subordonata. Acest mod de afişare este valabil şi pentru instituţiile aflate în coordonare sau sub autoritate, precum şi pentru întreprinderi publice.
  • 1.3.4. Guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice – regulile care guvernează sistemul de administrare şi control în cadrul întreprinderilor publice şi regulile care asigură echilibrul intereselor legitime urmărite în constituirea şi funcţionarea acesteia
  • 1.3.5. Carieră – publicarea tuturor anunţurilor posturilor scoase la concurs din cadrul respectivei instituţii, precum şi a rezultatelor sau altor informaţii referitoare la acestea
 • 1.4. Programe şi strategii – programe şi strategii dezvoltate şi implementate de autoritate/instituţie.
 • 1.5. Rapoarte şi studii
  • 1.5.1. Rapoarte: Raport anual de activitate corespunzător fiecărui an calendaristic (incluzând şi informaţiile prevăzute de lege ca făcând parte integrantă din raportul de activitate, precum: raportul anual privind formarea profesională a funcţionarilor publici – art. 21 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici, precum şi alte rapoarte deţinute de autoritate/instituţie şi/sau prevăzute de lege, cum ar fi:
   • – rapoarte anuale de audit;
   • – rapoarte de progres pe strategiile naţionale;
   • – rapoartele consilierului de etică etc.
  • 1.5.2. Studii – vor fi publicate toate studiile realizate de respectiva autoritate/instituţie publică, din resurse proprii, subcontractare sau din surse externe, în scopul creşterii gradului de cunoaştere a domeniului respectiv de către societatea civilă.
 1. Secţiunea informaţii de interes public

 • 2.1. Solicitarea informaţiilor de interes public. Această secţiune va cuprinde atât trimiteri la actele normative din domeniu (cu link către http://legislaţie.just.ro): Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, normele de aplicare (Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, cu modificările şi completările ulterioare), Legea nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi:
  • 2.1.1. numele şi prenumele persoanei responsabile de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi datele de contact ale acesteia;
  • 2.1.2. formularul de solicitare în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
  • 2.1.3. modalitatea de contestare a deciziei şi formulare pentru reclamaţii administrative (refuz la solicitare şi lipsa unui răspuns în termenul legal)
  • 2.1.4. lista documentelor de interes public şi lista documentelor produse/gestionate de autoritatea/instituţia publică, conform art. 5 alin. (1) lit. g) şi h) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru realizarea listei cu documentele produse/gestionate se va folosi nomenclatorul arhivistic pe care fiecare autoritate/instituţie publică trebuie să îl deţină potrivit Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată. Lista cu documentele de interes public va fi realizată pornind de la lista cu documentele produse/ gestionate de autoritatea/instituţia respectivă, exceptând cazurile expres prevăzute de lege.
  • 2.1.5. rapoartele anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare – vor fi publicate până cel târziu la data de 30 aprilie a fiecărui an, pentru anul precedent, iar această secţiune va cuprinde şi o arhivă pentru păstrarea rapoartelor anterioare.
  • 2.2. Buletinul informativ al informaţiilor de interes public – conţine lista cu informaţiile cerute de Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, cu trimiteri (linkuri) către respectivele categorii de informaţii.
 • 2.3. Buget
  • 2.3.1. Bugetul din toate sursele de finanţare şi bugetul structurilor aflate sub autoritatea, în subordinea sau în coordonarea respectivei autorităţi/instituţii, în format deschis, precum şi rectificările bugetare de la nivelul acestora. În această secţiune vor fi evidenţiate distinct suma fondurilor europene atrase de fiecare instituţie.
  • 2.3.2. Situaţia plăţilor (execuţie bugetară) – fiecare autoritate/instituţie publică va actualiza lunar această situaţie, în format deschis.
  • 2.3.3. Situaţia drepturilor salariale stabilite potrivit legii, corespunzătoare funcţiilor prevăzute în organigrama autorităţilor/instituţiilor administraţiei publice centrale, altor instituţii din subordinea/coordonarea/autoritatea acestora şi instituţiilor prefectului, precum şi a altor drepturi prevăzute de acte normative cu caracter special, de exemplu: parcul auto al autorităţii/instituţiei publice, dreptul la maşină de serviciu, locuinţă de serviciu, costuri de protocol etc., cu indicarea, pentru fiecare informaţie, a cadrului legal (act normativ şi articolul) care conferă aceste drepturi.
  • 2.3.4. Situaţia anuală a finanţărilor nerambursabile acordate persoanelor fizice sau juridice fără scop lucrativ – autorităţile/instituţiile publice vor publica, anual, situaţia sumelor alocate sub formă de finanţare persoanelor fizice sau juridice fără scop lucrativ. Aceasta va cuprinde detalii despre denumirea beneficiarului, sumele alocate şi contractate efectiv, domeniul activităţilor finanţate, precum şi temeiul juridic în baza căruia au fost acordate sumele.
 • 2.4. Bilanţuri contabile
 • 2.5. Achiziţii publice
  • 2.5.1. Programul anual al achiziţiilor publice
  • 2.5.2. Centralizatorul achiziţiilor publice – fiecare autoritate/instituţie publică va publica o situaţie trimestrială actualizată în consecinţă privind contractele de achiziţii publice şi execuţia acestora, cu o valoare de peste 5.000 euro.
  • 2.5.3. Contractele de achiziţii publice cu valoarea de peste 5.000 euro – fiecare autoritate contractantă căreia i se aplică prevederile Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, va publica contractele de achiziţie publică, conform Hotărârii Guvernului nr. 901/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice şi cu aplicarea art. 217 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare. Fiecare autoritate contractantă are obligaţia de a asigura protejarea acelor informaţii pe care operatorul economic le precizează ca fiind confidenţiale, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informaţii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, în special în ceea ce priveşte secretul comercial şi proprietatea intelectuală. În cazul clauzelor de confidenţialitate, nepublicarea pe site-ul autorităţii contractate va fi motivată.
  • 2.5.4. Documentele privind execuţia contractelor: declaraţii de calitate şi conformitate, procese-verbale de recepţie, ordine de plată
 • 2.6. Formulare-tip – toate modelele de cereri/formulare tipizate pe care autorităţile/instituţiile administraţiei publice le solicită a fi completate de către cetăţeni sau persoane juridice, în scopul soluţionării unor cereri
 • 2.7. Declaraţii de avere şi de interese ale personalului autorităţii/instituţiei publice – demnitari, funcţionari publici, personal contractual, având arhiva declaraţiilor din anii anteriori
 • 2.8. Comisia paritară – actul administrativ de constituire a comisiei paritare şi modificările intervenite în componenţa comisiei paritare; rezultatul alegerii preşedintelui comisiei paritare, în termen de două zile lucrătoare de la data alegerii acestuia; raportul anual al comisiei, în condiţiile prevăzute la art. 489 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; acordurile colective încheiate în condiţiile prevăzute la art. 487 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 302/2022 pentru aprobarea normelor privind modul de constituire, organizare şi funcţionare a comisiilor paritare, componenţa, atribuţiile şi procedura de lucru ale acestora, precum şi a normelor privind încheierea şi monitorizarea aplicării acordurilor colective, dacă este cazul
 • 2.9. Protecţia datelor cu caracter personal – informaţii privind responsabilul de protecţia datelor cu caracter personal de la nivelul instituţiei; legislaţia în domeniu; nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal/politica de confidenţialitate; politica de utilizare a cookie-urilor.
 1. Transparenţă decizională

 • 3.1. Proiecte de acte normative aflate în consultare publică – autorităţile/instituţiile publice vor publica proiectele de acte normative aflate în procesul de consultare publică, conform prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările ulterioare, indicând data publicării, data până la care se pot transmite sugestii, adresa la care se pot da sugestii, coordonatele persoanei responsabile de colectarea propunerilor sau sugestiilor
 • 3.2. Formular pentru colectarea de propuneri/opinii/ recomandări – destinat preluării într-un mod standardizat a propunerilor şi observaţiilor, formularul va cuprinde datele de identificare ale emitentului (persoană fizică/organizaţie/grup informal), adresa, datele de contact, spaţiul destinat propunerii şi justificării acesteia, precum şi spaţiul destinat indicării articolului care se doreşte a fi modificat
 • 3.3. Registru pentru consemnarea şi analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor primite, conform art. 7 alin. (5) şi art. 12 alin. (3) din Legea nr. 52/2003, republicată, cu modificările ulterioare. Acesta va cuprinde datele de identificare ale autorităţii/instituţiei publice şi persoanei responsabile, furnizând informaţii cu privire la data primirii propunerii, emitent, conţinutul propunerii, stadiul acesteia (preluată/nepreluată), precum şi justificarea în caz de nepreluare.
 • 3.4. Dezbateri publice – autorităţile/instituţiile publice vor publica în prezenta secţiune informaţiile referitoare la organizarea dezbaterilor publice ale proiectelor de acte normative, după cum urmează: anunţ pentru organizarea dezbaterii publice, procedura de înscriere şi desfăşurare a dezbaterii publice, persoana responsabilă, minuta dezbaterii publice, centralizatorul propunerilor primite în cadrul dezbaterii publice.
 • 3.5. Consultări interministeriale – vor fi publicate versiunile îmbunătăţite ale proiectului de act normativ şi rapoartele de avizare conform art. 7 alin. 10 lit. d) din Legea nr. 52/2003, republicată, cu modificările ulterioare.
 • 3.6. Proiecte de acte normative pentru care nu mai pot fi trimise sugestii – vor fi publicate proiectele pentru care procesul de consultare publică s-a încheiat şi care nu au fost încă aprobate.
 • 3.7. Proiecte de acte normative adoptate – vor fi publicate formele proiectelor iniţiate şi adoptate de entitatea publică, însoţite de forma iniţială şi cele intermediare, rezultate în urma procesului de consultare publică.
 • 3.8. Şedinţe publice/Anunţuri/Minute – vor fi publicate anunţurile privind organizarea şedinţelor publice, precum şi minutele încheiate în urma acestora.
 • 3.9. Rapoartele de aplicare a Legii nr. 52/2003, republicată, cu modificările ulterioare – autorităţile/instituţiile publice vor publica Raportul anual privind transparenţa decizională, întocmit conform art. 13 din Legea nr. 52/2003, republicată, cu modificările ulterioare. Aceste rapoarte vor fi publicate până cel târziu la data de 30 aprilie a fiecărui an, pentru anul precedent, iar această secţiune va cuprinde şi o arhivă pentru păstrarea rapoartelor anterioare.
 • 3.10. Numele şi prenumele persoanei desemnate responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă şi datele de contact ale acesteia
 • 3.11. Registrul asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor luate în evidenţă de autoritatea/instituţia publică, potrivit prevederilor art. 51 şi 52 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare
 1. Contact

 • 4.1. Datele de contact ale autorităţii/instituţiei publice – denumire, sediu, numere de telefon/fax, adresă de e-mail oficială, adresă pagină de internet, instrumente social media (pagină Facebook etc.), formular electronic de contact
 • 4.2. Relaţii cu presa – persoană desemnată, date de contact
 • 4.3. Programul de funcţionare al autorităţii/instituţiei publice
 • 4.4. Program de audienţe, cu precizarea modului de înscriere pentru audienţe şi a datelor de contact pentru înscriere
 • 4.5. Petiţii: adresă de e-mail/formular electronic pentru transmiterea electronică a petiţiilor
 1. Integritate instituţională

 • 5.1. Cod etic/deontologic/de conduită
 • 5.2. Lista cuprinzând cadourile primite, potrivit Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei şi destinaţia acestora
 • 5.3. Mecanismul de raportare a încălcărilor legii
 • 5.4. Declaraţia privind asumarea unei agende de integritate organizaţională
 • 5.5. Planul de integritate al instituţiei
 • 5.6. Un raport narativ referitor la stadiul implementării măsurilor atât prevăzute în SNA, cât şi în planul de integritate ce revin în sarcina fiecărei instituţii
 • 5.7. Situaţia incidentelor de integritate, precum şi o prezentare succintă a măsurilor adoptate pentru remedierea aspectelor care au favorizat producerea incidentului
 • 5.8. Studii/Cercetări/Ghiduri/Materiale informative relevante

MONITORUL OFICIAL LOCAL

 1. STATUTUL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE;
 2. „REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE“, unde se publică Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri ale autorităţii deliberative, precum şi Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii ale autorităţii executive;
 3. „HOTĂRÂRILE AUTORITĂŢII DELIBERATIVE“, unde se publică actele administrative adoptate de consiliul local, de Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de consiliul judeţean, după caz, atât cele cu caracter normativ, cât şi cele cu caracter individual; aici se publică Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale autorităţii deliberative, precum şi Registrul pentru evidenţa hotărârilor autorităţii deliberative;
 4. „DISPOZIŢIILE AUTORITĂŢII EXECUTIVE“, unde se publică actele administrative emise de primar, de primarul general sau de preşedintele consiliului judeţean, după caz, cu caracter normativ; aici se publică Registrul pentru evidenţa proiectelor de dispoziţii ale autorităţii executive, precum şi Registrul pentru evidenţa dispoziţiilor autorităţii executive;
 5. „DOCUMENTE ŞI INFORMAŢII FINANCIARE“, prin care se asigură îndeplinirea obligaţiilor privind procedurile de publicare a bugetelor locale, potrivit legii;
 6. ALTE DOCUMENTE“, unde se publică documentele prevăzute la alin. (3). unde se asigură:
  • publicarea Registrului privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecţiile cu privire la legalitate, efectuate în scris;
  • publicarea Registrului pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorităţii deliberative şi dispoziţiilor autorităţii executive, numai în cazul celor cu caracter normativ;
  • informarea în prealabil, din oficiu, asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice locale;
  • informarea în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ;
  • publicarea minutelor în care se consemnează, în rezumat, punctele de vedere exprimate de participanţi la o şedinţă publică;
  • publicarea proceselor-verbale ale şedinţelor autorităţii deliberative;
  • publicarea declaraţiilor de căsătorie;
  • publicarea oricăror altor documente neprevăzute la lit. a)-g) şi care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoştinţă publică;
  • publicarea oricăror altor documente neprevăzute la lit. a)-h) a căror aducere la cunoştinţă publică se apreciază de către autorităţile administraţiei publice locale ca fiind oportună şi necesară.

Alte informaţii de interes

 • Instituţii subordonate
 • Prezentarea localităţii *
 • Noutăţi
 • Telefoane utile
 • Agendă culturală *
 • Turism *