COMPONENTA 7 Transformarea digitală

Operațiunea D. Competențe digitale, Capital Uman și utilizarea Internetului

INVESTIȚIA I19. Scheme dedicate perfecționării / recalificării angajaților din firme

Scop

Acordarea de sprijin financiar IMM-urilor din România să își recalifice forța de muncă în domenii tehnice cheie (prgramare/coding, data analytics, cyber-security, computer-assisted design, additive manufacuring). Prin această intervenție se vizează atât creșterea competitivității forței de muncă cât și a firmelor.

Obiectivul Programului

Sprijinirea transformării digitală a întreprinderilor mici și mijlocii prin sporirea competențelor digitale ale angajaților lor

Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini sau recalificarea angajaților din IMM-urile din România în domenii tehnice cheie:

 • Internet of things
 • Big data
 • Învățarea automată
 • Inteligența artificială
 • Automatizarea proceselor robotice
 • Blockchain
 • Cyber-Physical Systems
 • Additive manufacturing

Buget alocat

Bugetul total estimat este de 36.000.000 euro – finanțare PNRR, din care 34.000.000 euro reprezintă valoarea totală nerambursabilă a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul Schemei de ajutor de minimis pentru perfecționarea/recalificarea angajaților din societăți.

Ajutor de stat

Pentru solicitările de sprijin ale IMM-urilor, investițiile se supun regulilor privind ajutorul de stat prevăzute în schema de ajutor de minimis, care se adresează întreprinderilor care doresc să își îmbunătățească competențele în rândul angajaților.

Termene

 • Lansare apel: Septembrie 2022;
 • 30 de zile perioada de depunere proiecte de la lansarea apelului;
 • Evaluare și selecție –> noiembrie 2022
 • Contractare – > decembrie 2022
 • Implementare –> decembrie 2022 – decembrie 2025

Perioada de implementare

Maxim 36 luni de la momentul semnării contractului de finanţare.

Beneficiari eligibili

Autoritatea pentru Digitalizarea României, IMM (Ajutor de stat)

Activităţi eligibile

Activitatea 1

Dezvoltare/achiziție platformă cu următoarele funcționalități: depunere solicitări de sprijin din partea IMM-urilor, e-learning, inclusiv modul de testare.

Activitatea 2

Derulare procedură competitivă, transparentă, nediscriminatorie și necondiționată de selecție de parteneri, în conformitate cu articolul 28 din OUG 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.

În urma acestei proceduri ADR va selecta parteneri care vor pune la dispoziție curricule și programe de formare ce răspund nevoilor de îmbunătățire a nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini sau recalificarea angajaților din IMM-urile în următoarele domenii:

 • Internet of things
 • Big data
 • Învățarea automată
 • Inteligența artificială
 • Automatizarea proceselor robotice
 • Blockchain – Cyber-Physical Systems
 • Additive manufacturing

Condițiile minime pe care trebuie să le îndeplinească acești parteneri sunt:

 • acreditarea ca formatori
 • curricula propusă va avea în considerare domeniile menționate mai sus
 • prețul curriculei și al formării trebuie să fie rezonabil (justificat) acesta fiind un criteriu pentru selecția partenerilor
 • pot fi și parteneri transnaționali.

De asemenea partenerii vor pune la dispoziție programe de formare compatibile cu platforma menționată la Activitatea 1, în baza curriculelor prezentate.

Activitatea 3

Selectarea IMM-urilor cu nevoi de imbunătățire a nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini sau de recalificare a angajaților. ADR va lansa un apel distinct în cadrul căruia, IMM-urile vor depune solicitări de sprijin. În cadrul acestui apel ADR va pune la dispoziție tipurile de programe de perfecționare/recalificare (puse la dispoziție de către partenerii selectați) pe care le finanțează pentru angajații din IMM-uri. Pentru a fi selectațe, IMM-urile vor depune o solicitare de sprijin pe platforma menționată la activitatea 1, împreună cu documentele aferente, solicitate în cadrul apelului derulat de ADR. În cadrul solicitării de sprijin/aplicației de proiect IMM-urile vor opta, în funcție de nevoile lor, pentru tipul/tipurile de programe de perfecționare/recalificare pentru angajații proprii. Ajutorul acordat pentru perfecționarea/recalificarea angajaților per IMM este de 17.000 euro.
IMM-urile vor fi selectate în baza principiului primul venit, primul servit, în limita bugetului alocat, respectând condițiile redate mai jos.

Activitatea 4

Realizarea formării profesionale a angajaților din IMM-uri și evaluarea competențelor profesionale obținute în urma formării în domeniile stabilite. Partenerii ADR vor realiza formarea și evaluarea competențelor profesionale(obținute în urma formării) ale angajaților IMM-urilor, în cadrul platformei pusă la dispoziție de către ADR. Acestă activitate se va finaliza prin acordarea unei diplome de absolvire de către parteneri, care atestă formarea și evaluarea competențelor profesionale(obținute în urma formării).

Activitatea 5

Plata ajutorului de minimis ADR va plăti partenerii în baza dovezilor privind realizarea formării și evaluării competențelor profesionale (obținute în urma formării) ale angajaților IMM-urilor selectate.

Eligibilitatea proiectului

Proiectele trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

 1. Proiectul finanțat contine toate activitatile eligibile;
 2. Proiectul conține activități specifice și necesare pentru atingerea rezultatelor previzionate;
 3. Proiectul este implementat pe teritoriul României;
 4. Proiectul va asigura standardele de securitate și confidențialitate a informațiilor, de prelucrare a datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
 5. Proiectul propus prin prezenta cerere de finanțare nu a mai beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii Cererii de finanțare, pentru același tip de activități realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiași grup țintă și nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare. Nu a fost obținută finanțare nici pentru alte proiecte implementate, având același obiectiv, dar care din diverse motive nu și-au atins indicatorii. În caz contrar, finanțarea nu va fi acordată sau, dacă acest lucru este descoperit pe parcursul implementării, finanțarea se va retrage, iar sumele deja acordate vor fi recuperate;
 6. Proiectul pentru care se solicită finanțare respectă prevederile naționale și comunitare în următoarele domenii: eligibilitatea cheltuielilor, promovarea egalității de șanse și politica nediscriminatorie, dezvoltarea durabilă, neutralitatea tehnologică, achizițiile publice, precum și orice alte prevederi legale aplicabile fondurilor din PNRR, ca de exemplu, evitarea dublei finanțări, a conflictului de interese, a corupției și fraudei, etc;
 7. Proiectul respectă prevederile Manualului de Identitate Vizuală (MIV) realizat în conformitate cu prevederile art. 34 din REGULAMENTUL (UE) 2021/241 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență, cu modificările și completările ulterioare

Nu ezitaţi să ne contactaţi pentru soluţii integrate de consultanţă şi management

Punct de lucru

Mihai Eminescu, nr. 25A, Oradea

Orar

Luni – Vineri  08:00 – 16:30