Control Managerial Intern Proceduri Operaționale

Doriți o documentație completă și adaptată instituției dvs.?

Sunați acum la 0771 054 614

Lista procedurilor SCIM

Procedurile de sistem sunt următoarele

 1. Etica și integritate;
 2. Atribuţii funcţii sarcini;
 3. Competența performantă;
 4. Structura organizatorică;
 5. Obiective;
 6. Planificarea;
 7. Monitorizarea performanțelor;
 8. Managementul riscului;
 9. Proceduri;
 10. Supravegherea;
 11. Continuitatea activităţii;
 12. Informarea şi comunicarea;
 13. Gestionarea documentelor;
 14. Raportarea contabilă și financiară;
 15. Evaluarea sistemului de control intern managerial;
 16. Auditul intern;
 17. Activitatea echipei de gestionare a riscurilor;
 18. Arhivarea documentelor;
 19. Circuitul documentelor;
 20. Comunicarea internă şi externă;
 21. Delegarea competențelor;
 22. Elaborarea procedurilor şi instrucţiunilor;
 23. Funcții sensibile;
 24. Gestionarea resurselor;
 25. Monitorizarea performanțelor salariațiilor;
 26. Semnalarea neregularităților.

Procedurile operaționale sunt următoarele

 1. Activitatea de organizare și funcționare a casieriei;
 2. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor;
 3. Eliberarea certificatelor fiscale pentru persoanele fizice;
 4. Casarea mijloacelor fixe;
 5. Calculul și evidența salariilor;
 6. Deplasari interne și externe ale personalului;
 7. Declarații de impunere persoanele fizice;
 8. Declarații de impunere persoanele juridice;
 9. Elaborarea și execuția bugetului de venituri și cheltuieli;
 10. Eliberarea și gestionarea materialelor și obiectelor de inventar;
 11. Executarea silită a creanțelor bugetului local;
 12. Finanțarea cheltuielilor de capital;
 13. Finanțarea ordonatorilor secundari și terțiari de credite;
 14. Încasarea în numerar a impozitelor și taxelor locale;
 15. Impozite și taxe locale;
 16. Inventarierea activelor;
 17. Investiții;
 18. Management financiar;
 19. Organizarea și efectuarea controlului financiar preventiv propriu;
 20. Privind reevaluarea activelor fixe;
 21. Utilizare revisal;
 22. Întocmirea situaţiilor financiare anuale;
 23. Achiziție directă;
 24. Achiziție simplificată;
 25. Starea civila;
 26. Eliberarea de adeverințe pentru deținerea de terenuri agricole și animale;
 27. Evidența cadastrală;
 28. Închirierea terenurilor pentru utilizare în scop agricol;
 29. Masuratori topografice pentru întăbulare;
 30. Înscrierea în registrul agricol;
 31. Eliberarea autorizație;
 32. Eliberarea adeverințelor;
 33. Eliberarea certificatelor;
 34. Acordarea asc;
 35. Acordarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 36. Acordare icc;
 37. Acordare vmg;
 38. Circuitul documentelor asistență socială;
 39. Perioada sezonului rece;
 40. Gestionarea situațiilor de urgență;
 41. Activitatea de prevenire și stingere a incendiilor;
 42. Raportarea consumului de combustibil pentru auto;
 43. Recepția lucrărilor de reparație a drumurilor;
 44. Recepția lucrărilor de salubrizare;
 45. Achiziția unităților de biblioteca;
 46. Casarea unităților de biblioteca uzate fizic și moral;
 47. Organizarea catalogului topografic;
 48. Programul anual de activitate și al acțiunilor cultural-educative;
 49. Gestionarea unor situații deosebite;
 50. Preluarea și asigurarea pazei bunurilor – obiectiv primăria;
 51. Dispoziții primar;
 52. Hotărâri consiliul local;
 53. Programul de audiențe;
 54. Pregătirea sedinței de consiliu hotărâri ale consiliului local;
 55. Registratura;
 56. Îmbunătățirea situației romilor;
 57. Analizarea și soluționarea cererilor sesizărilor;
 58. Petiții;
 59. Completarea, transmiterea și publicarea declarațiilor de avere și declarațiilor de interese;
 60. Circuitul documentelor resurse umane;
 61. Întocmirea contractului individual de muncă pentru personalul angajat;
 62. Contencios juridic;
 63. Delegarea funcționarilor publici;
 64. Întocmirea și completarea dosarelor profesionale;
 65. Elaborare acte administrative;
 66. Hotărâri consiliul local;
 67. Întocmirea și actualizarea fișelor posturilor;
 68. Înregistrarea contractelor de arendare;
 69. Evaluarea performanțelor profesionale ale personalului;
 70. Stabilirea răspunderii personalului;
 71. Informații de interes public.

Curs online implementare Control Intern Managerial-SCIM

Având în vedere faptul că, controlul intern managerial nu este doar o noțiune generală, o doctrină sau o multitudine de rapoarte şi tabele de completat ci un ansamblu de instrumente eficiente prin care poate fi condusă o entitate publică, vă propunem să parcurgeți acest curs online Implementare Control Intern Managerial-SCIMavând ca obiectiv implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial în cadrul entităţilor publice la nivel central și local.