Finanţare POC – 4.1.1.

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Denumire program

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Axa Prioritara 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei.

Prioritatea de investiții: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și  consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei”.

Tip de proiect: Investiții destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență”

Obiectiv Tematic

Promovarea reparării daunelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei.

Obiectiv Specific: Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.

Finanţare program

Alocarea indicativă a apelului de proiecte, conform Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, Axa prioritară 4 – Acțiunea 4.1.1. – Investiții in activități productive este de 238.760.397 euro (echivalentul a  1.180.455.278,81 lei la cursul inforeuro valabil în luna iunie 2022, respectiv 1 euro =  4,9441 RON), din care 200.000.000 euro FEDR-REACT EU, iar 38.760.397 euro cofinanțare de la bugetul de stat.

Valoarea minimă și maximă a ajutorului de minimis/stat

Solicitanţi de finanţare eligibili

Pentru granturile de investiții sub forma de ajutor de stat – Microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în sectoarele eligibile prevăzute în Anexa nr. 13, menționate mai jos:

 • Clasa C – Industria Prelucrătoare (fără codurile 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției);
 • Clasa F – Construcții;
 • Clasa G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor;
 • Clasa H – Transport și depozitare;
 • Clasa I – Hoteluri și restaurante potrivit anexei nr. 13

Pentru granturile de investiții sub forma de ajutor de minimisMicroîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în sectoarele eligibile prevăzute în Anexa nr. 12, menționate mai jos:

 • Clasa P– Învățământ;
 • Clasa Q – Sănătate și asistență socială;
 • Clasa S – Alte activități de servicii.
ATENȚIE!

Activitatea pentru care se solicită finanțare trebuie să fie aferentă unui cod CAEN autorizat la data de 31decembrie 2019. Nu se permite depunerea unui proiect pe mai multe coduri CAEN.

Procent de cofinanţare

 5% microîntreprinderi

10% pentru întreprinderile mici

15% pentru întreprinderile mijlocii

Categorii de activităţi/cheltuieli eligibile

Sunt considerate activităţi eligibile cele efectuate pentru:

A. modernizarea/echiparea/racordul la utilități publice/eficiență energetică a infrastructurilor de tip clădiri specifice aferente capacităților de producție/servicii existente, precum și pentru alte categorii de cheltuieli aferente infrastructurilor specifice de producție/servicii pentru care nu este necesară obținerea de autorizații de construire în conformitate cu legislația specifică în vigoare;

B. dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific, dotări IT, inclusiv pentru eficiență energetică necesare activității de producție și servicii precum și alte achiziții de bunuri de această natură care sunt necesare capacităților de producție/servicii existente.

Condiţii eligibilitate

A. Solicitanții de granturi pentru investiții necesare capacităților de producție/prestare servicii trebuie să îndeplininească cumulativ următoarele condiții:

 1. au înregistrat profit operațional din activitatea operațională, respectiv din activitatea de exploatare în anul 2019;
 2. sunt înființați până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;
 3. se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
 4. dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de 5% pentru microîntreprinderi, 10% pentru întreprinderile mici, respectiv 15% pentru întreprinderile mijlocii;
 5. nu sunt considerați întreprindere în dificultate la 31 decembrie 2019, în conformitate cu prevederile art. 2, punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei Europene din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare cu modificările şi completările ulterioare;
 6. nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri europene, în ultimii 5 ani pentru aceleași activități (costuri eligibile) sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități;
 7. se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de minimis;
 8. grantul pentru investiții în capacitatea de prestări servicii solicitat este cu o valoare minimă de 50.000 euro și valoarea maximă de 200.000 euro, pe durata a trei exerciţii financiare, și nu depășește de maximum cinci ori cifra de afaceri realizată în anul 2019;
 9. minimum 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care atestă caracterul verde în conformitate cu prevederile anexei nr.1 din Regulamentul delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condițiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu.

A. Solicitanții de granturi pentru investiții necesare retehnologizării trebuie să facă dovada îndeplininească cumulativ următoarele condiții:

 1. au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în anul 2019;
 2. sunt înființați până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;
 3. se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
 4. grantul pentru investiții în retehnologizare solicitat are o valoare de minim 50.000 euro și valoare maximă de 500.000 euro si reprezintă de maxim cinci ori cifra de afaceri din anul 2019;
 5. dispun de cofinanțare proprie a proiectului neafectată de ajutor de stat, în completarea procentelor prevăzute în anexa 14 la ghid;
 6. nu sunt considerate întreprinderi în dificultate la 31 decembrie 2019, în conformitate cu prevederile art. 2, punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei Europene din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările si completările ulterioare;
 7. nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri europene, în ultimii 5 ani pentru aceleași activități (costuri eligibile) sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități;
 8. se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat;
 9. minim 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care atestă caracterul verde în conformitate cu prevederile anexei nr.1 din Regulamentul delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului;
 10. nu au efectuat o relocare, în cei doi ani anteriori cererii de ajutor, către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul şi nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul, în condițiile art. 2, pct. II, sub-punctul 611 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare;
 11. investițiile propuse respectă condițiile prevăzute la articolul 14 din Regulamentul 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția articolului 14 alineatul (14) din același regulament.

Perioada de implementare

Durata de implementare nu va depăși data de 31.12.2023.

Înscriere

Data de începere a depunerii de proiecte in aplicaţia electronică IMM RECOVER: 7 AUGUST 2022.

Apelul va fi deschis timp de 7 zile calendaristice până la ora 23:59:59.

Nu ezitaţi să ne contactaţi pentru mai multe detalii si analiza eligibilităţii dumneavoastră

Punct de lucru

Mihai Eminescu, nr. 25A, Oradea

Orar

Luni – Vineri  08:00 – 16:30